Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

wisienka207
wisienka207
7512 887a
wisienka207
2079 9d47 500
6407 2d08
wisienka207
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
wisienka207
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
wisienka207
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaoxygenium oxygenium
wisienka207
wisienka207
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viaoxygenium oxygenium
wisienka207
wisienka207
wisienka207
3999 f0d4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
wisienka207
4000 e3b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
wisienka207
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wisienka207
Reposted fromshakeme shakeme
wisienka207
wisienka207
0981 fee8
wisienka207
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl